Policy för dataskydd

Hur vi skyddar din data

Nedan hittar du vår integritetspolicy
Du är alltid välkommen att kontakta oss med ytterligare frågor.

Läs vår sida med vanliga frågor och svar om medlemskap och kliniska studier.

Introduktion

Vi på Forskningspanelen förstår vikten av att skydda integriteten för våra medlemmar och de som besöker vår hemsida, och att din hälsoinformation är konfidentiell och privat. Vi har därför vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppfylla internationella krav på dataskydd.

Läs denna integritetspolicy för att veta mer om hur vi samlar in, använder, delar och skyddar information online. Här förklaras hur vi hanterar dina uppgifter och hur de lagras och behandlas.

Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta James Lind Care via vår kontaktsida eller via vår adress:

James Lind Care Aps
Købmagergade 60
DK 1150 Copenhagen K.
Denmark
Företagsnummer: 38885693

James Lind Care har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas vid frågor om integritetsproblem eller dina rättigheter enligt integritetslagstiftningen. Du kan kontakta dataskyddsombudet via e-post: rasmushjorth@jameslindcare.com eller via brev till ovanstående adress med mottagare « DPO ».

Data

Vika uppgifter samlar vi in?

James Lind samlar in följande uppgifter 

 • Personlig identifieringsinformation (Namn, e-postadress, telefonnummer, postnummer, födelseår)
 • Personuppgifter om hälsoinformation (information om medlemmarnas kroniska sjukdomar och specifika hälsoinformation som är relevant för deltagande i kliniska studier)

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Som medlem eller eventuell studiedeltagare i en klinisk studie lämnar du personuppgifter till James Lind Care. James Lind Care samlar in uppgifter när du:

 • Registrerar dig som medlem i James Lind Cares patientorganisationer och ger oss dit informerade samtycke att registrera och behandla dina uppgifter.
 • Anmäler dig frivilligt till en klinisk studie genom James Lind Care och ger oss ditt informerade samtycke att registrera och behandla dina uppgifter.
 • Fyller i formulär från James Lind Cares patientorganisationer och ger oss ditt informerade samtycke att registrera och behandla dina uppgifter.

James Lind Care har lagligt tillstånd att samla in dina personuppgifter baserat på EU :s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) artikel 6 -1 – samtycke.

När James Lind Care samlar in, registrerar och behandlar dina känsliga personuppgifter, till exempel hälsoinformation, gör vi detta utifrån GDPR artikel 9 -2-a – informerat samtycke.

Om du är under 18 år behöver James Lind Care ett informerat samtycke som ges eller godkänns av din vårdnadshavare.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke och då raderas eller anonymiseras din data, om inte James Lind Care är skyldiga att lagra uppgifter under en viss tidsperiod på grund av lag, domstolsbeslut eller annan myndighetsföreskrift.

Om du önskar dra tillbaka ditt samtycke kan du kontakta James Lind Care via vår hemsida, över telefon eller via e-post.

Användning av uppgifter

Hur använder James Lind Care dina uppgifter?

James Lind Care använder dina uppgifter endast för att vi ska kunna :

 • Informera dig om kliniska studier via e-post och telefon.
 • Samla in, registrera och behandla personuppgifter för utvärdering av ditt deltagande i en klinisk prövning.
 • Skicka nyhetsbrev och enkäter från James Lind Cares patientorganisationer.

James Lind Care använder dina uppgifter endast i enlighet med det syfte som anges i det informerade samtycket. James Lind Care arbetar med flera formulär för informerat samtycke och därmed med flera syften för användning av dina uppgifter.

Dessa syften inkluderar :

 • Att ge dig information om deltagande i kliniska studier
 • Att registrera dig i kliniska studier
 • Att ge dig information om forskning och kliniska studier
 • Erbjuda dig att delta i relevanta undersökningar om forskning, forskningsdeltagande och kliniska studier.

Dina personuppgifter kan också överföras till tredje part som agerar för James Lind Care. Detta kommer att ske för vidare behandling i enlighet med det syfte för vilket informationen ursprungligen samlades in eller på annat sätt lagligt behandlats. Detta kan vara tillhandahållande av tjänster, datahantering eller teknisk support.

Dessa tredje parter har ingått avtal med James Lind Care att enbart använda personlig information för överenskomna ändamål på uppdrag av James Lind Care. Dessutom kan personuppgifter lämnas ut till en tredje part om James Lind Care är skyldig att göra det på grund av tillämplig lag, ett domstolsbeslut, en myndighetsföreskrift eller om ett sådant utlämnande på annat sätt krävs som stöd för ett brottmål eller annan rättslig utredning eller förfarande

Hur lagrar James Lind Care dina uppgifter?

James Lind Care lagrar dina uppgifter på ett säkert sätt i en databas i Danmark och innehållet förblir hos James Lind Care. Dina uppgifter lagras i databehandlingsenheter och på servrar som agerar för vår räkning och som James Lind Care tar ansvar för.

Databasen är uteslutande tillgänglig för James Lind Cares medarbetare.

James Lind Care kommer endast att samla och behandla personuppgifter så länge som det krävs för att James Lind Care ska kunna uppfylla det syfte för vilket samtycke gavs.

James Lind Care kommer att göra det på ett sätt som gör det möjligt att inte identifiera personen längre än nödvändigt och enbart för de ändamål för vilka uppgifterna behandlades.

Dina rättigheter

Vilka är dina rättigheter i fråga om dataskydd?

James Lind Care vill försäkra oss om att du är fullt medveten om dina dataskyddsrättigheter.

Varje användare har rätt till följande:  

Rätt till tillgång  

Som registrerad har du rätt att begära en bekräftelse från James Lind Care rörande om personuppgifter om dig behandlas eller inte, och i så fall begära en kopia av dina personuppgifter.

Rätt till rättelse 

Som registrerad har du rätt att begära att James Lind Care rättar information som du anser vara felaktig. Du har också rätt att begära att James Lind Care kompletterar information som du anser vara ofullständig.

Rätt till radering

Som registrerad har du rätt att begära att James Lind Care raderar dina personuppgifter.

Rätt till att begränsa behandlingen  

Som registrerad har du rätt att begära att James Lind Care begränsar behandlingen av dina personuppgifter

Rätt att invända på databehandlingen  

Som registrerad har du rätt att invända på James Lind Cares behandling av dina personuppgifter

Rätt till överföring  

Som registrerad har du rätt att begära att James Lind Care överför de uppgifter vi har samlat in om dig till en annan organisation eller direkt till dig.

Rätt att lämna klagåmål till en tillsynsmyndighet  

Som registrerad har du rätt att lämna klagåmål på James Lind Cares behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet. I Sverige är tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten och i Danmark Datatilsynet.  

Om du vill utöva någon av de rättigheter som anges ovan kan du kontakta James Lind Care. Om du har några frågor om dina rättigheter enligt ovan kan du alltid kontakta James Lind Cares dataskyddsombud. James Lind Care har upp till en månad på sig att svara dig, men vi strävar efter att svara utan onödiga dröjsmål.

Ändringar i James Lind Care’s policy för dataskydd

James Lind Care ser regelbundet över sin integritetspolicy och placerar ut eventuella uppdateringar på denna hemsida. Denna integritetspolicy uppdaterades senast 22nd January, 2021.